Quran Karim Ek Nazar Main


Quran Majid Allah Ki Kitab Hai
Quran Majid Aasmani Kitab Hai
Quran Majid Huzur(S.A.W.) par Nazil Hova
Quran Majid Ka Nuzu Arsa 22 Sal 5 Mah 14 Din Hai
Quran Majid Ke Yaad Karne Wale Ko Hafiz Kehte Hain
Quran Majid Me 30 Pare Hain
Quran Majid Me 114 Surten Hain
Quran Majid Me 86 Surten Makki Hain
Quran Majid Me 28 Surten Madni Hain
Quran Majid Me 7 Manzile Hain
Quran Majid Me Kul 540 Rukuaat hain
Quran Majid Me 6666 Aayten Hain
Quran Majid Me 14 Sajde Tilawat Hain
Quran Majid Me 8 Sakte Hain
Quran Karim Me BISMILLAH HIRRAH MAN NIRRAHIM 114 Martaba Aaya Hai
Quran Majid Ki Surah Tauba Ke Shuru Me BISMILLAH Nahi Hai
Quran Majid Me 53223 Zabar Hain
Quran Majid Me 39582 Zer Hain
Quran Majid Me 8804 Besh Hain
Quran Majid Me 61275 Jazm Hain
Quran Majid Me 1274 Tashdid Hain
Quran Majid Me 1717 Amdad Hain
Quran Majid Me 105684 Nuqte Hain
Quran Majid Me 322600 Huruf Hain
Quran Majid Me 86431 Kalmat Hain
Quran Majid Me 87 Waqf Lazim Hain
Quran Majid Me 29 Surten Huruf Mukattat Se Shuru Hoti Hain
Quran Majid Me Sabse Bada Parah Ruku Aur Surat Ke Aitbar Se 30 Wa Parah Hai
Quran Majid Me Sabse Badi Surat Suratul- Baqrah Hai
Quran Majid Me Sabse Badi Surat Suratul- Baqrah Hai
Quran majid Me Sabse Badi Ruku Parah No 4 Me Ruku No 8 -YA AYYUHAL LAZINA AAMANU LA TAKUNU KALLAZINA KAFARU WA QALU Hai
Quran Majid Me Sabse Badi Manzil Aakhri Manzil Hai
Quran Majid Me Sabse Badi Manzil Aakhri Manzil Hai
Quran Majid Me Parah 23 Surah Saffat Ki Dusri Ruku Ba Aitbar Aayat Badi Ruku Hai Jisme 53 Aayten Hain
Quran Majid Me Bada Parah Ba Aitbar Safhat 29 Wan Parah hai
Quran Majid Me Sabse Choti Surat Suratul- Kausar Parah No 30 Me Hai
Quran Majid Me Sabse Choti Ruku parah No 14 me Ruku No 9 hai
Quran Majid Me Sabse Choti Aayat Parah 29 Surah Mudassir No 21 SUMMA NAZAR Hai
Quran Majid Me Sabse Pehle Nazil Hone Wali Aayten Surah- AlaQ Parah 30 Ke Shuru ki 5 Aayten Hain
Quran Majid me Sabse pehle Mukammal Nazil Hone Wali Surat Suratul-Fatiha Hai
Quran Majid Me Sabse Aakhir Me Nazil Hone Wali Surat Suratun-Nasr Parah 30 Hai
Quran Majid Ki Surah-Mujad la Parah 28 Ki Har Aayat Me Lafz Allah- Maujud Hai

-NEXT PAGE-
-HOME-